Panellenica

Un blog sui Greci antichi, oggi

Vocabolario di base

Vocabolario di base

ἄβατος, ον inaccessibile
ἀγαθός, ή, όν buono
ἀγαπάω amare
ἀγγέλλω annunciare
ἄγγελος, ου, ὁ messaggero
ἀγείρω radunare
ἀγήραος, ον sempre giovane, che non invecchia (contr./att.  ἀγήρως, ων)
ἀγνοέω ignorare
ἄγνοια, ας, ἡ ignoranza
ἀγνώς, ἀγνῶτος ignoto
ἀγορά, ᾶς, ἡ piazza, agorà
ἀγρός, οῦ, ὁ campo
ἄγω condurre
ἀγών, ἀγῶνος, ὁ lotta, gara
ἄδακρυς, ἀδάκρυος senza lacrime
ἀδελφή, ῆς, ἡ sorella
ἀδελφός, οῦ, ὁ fratello
ἀδικέω essere ingiusto, trattare ingiustamente
ἀδικία, ας, ἡ ingiustizia
ἄδικος, ον ingiusto
ἄδοξος, ον ignobile
ἀδύνατος, ον impotente, incapace, impossibile
ᾄδω cantare
ἀεί avv. sempre
ἀηδών, ἀηδόνος, ὁ usignolo
ἀήρ, ἀέρος, ὁ aria
ἀθάνατος, ον immortale
Ἀθηνᾶ, ᾶς, ἡ Atena
Ἀθῆναι, ῶν, αἱ Atene
ἀθλητής, οῦ, ὁ atleta
ἄθλιος, α, ον infelice, sventurato
ἀθρόος, α, ον in massa, insieme
ἀθυμία ansia, scoraggiamento
Ἄθως, ω, ὁ Athos (monte)
Αἰγὸς Ποταμοί, οἱ Egospotami
Αἴγυπτος, ου, ἡ Egitto
αἰδέομαι vergognarsi
Ἅιδης, ου, ὁ Ade; gli inferi
αἰδώς, οῦς, ἡ pudore, vergogna
αἰθήρ, αἰθέρος, ὁ etere
Αἰθίοψ, Αἰθίοπος, ὁ Etiope
αἷμα, αἵματος, τό sangue
αἱματόεις, εσσα, εν insanguinato
αἴξ, αἰγός, ἡ capra
αἵρεσις, εως, ἡ scelta
αἱρέω A prendere | M scegliere, preferire
αἱρέω prendere
αἴρω sollevare
αἰσθάνομαι percepire, sentire
αἴσθησις, εως, ἡ sensibilità
αἴσχιστος superl. di αἰσχρός, ή, όν
αἰσχίων, αἴσχιον compar. di αἰσχρός, ή, όν
αἴσχος, ους, τό onta
αἰσχρός, ή, όν turpe (compar. αἰσχίων, ον, superl. αἴσχιστος)
αἰσχύνω disonorare, oltraggiare
αἰτία, ας, ἡ causa | origine
αἰτιάομαι accusare
αἰών, ἀιῶνος, ὁ tempo, vita
ἀκμάζω fiorire
ἀκούω ascoltare (+ gen.) [verbo di percezione]
ἀκριβής, ές esatto
ἀκρόπολις, εως, ἡ acropoli
ἄκρος, α, ον alto
ἀκτή, ῆς, ἡ capo, promontorio, cima
ἀκτίς, ἀκτῖνος, ἡ raggio
ἄκων, ουσα, ον a malincuore, contro voglia
ἀλγηδών, ἀλγηδόνος, ἡ dolore
ἄλγος, ους, τό dolore
ἀλεκτρύων, όνος, ὁ/ἡ gallo, gallina
ἀλήθεια, ας, ἡ verità
ἀληθής, ές vero
ἁλιεύς, έως, ὁ pescatore
ἁλίσκομαι essere preso, essere catturato
ἀλλά cong. avversativa ma
ἀλλήλων pron. reciproco l’un l’altro, reciprocamente, a vicenda
ἅλλομαι balzare
ἄλλος, η, ο altro (fra molti); al singolare ὁ ἄλλος significa in genere “il resto”, raramente “l’altro”; οἱ ἄλλοι significa “gli altri”.
ἀλλότριος, α, ον altrui, estraneo
ἄλογος, ον irrazionale
ἅλς, ἁλός, ὁ/ἡ (cf. lat. sal) sing. masch. sale; sing. femm. mare; plur. arguzie (cf. lat. sales)
ἄλσος, ους, τό bosco
ἀλώπηξ, ἀλώπεκος, ἡ volpe
ἅλως, ἅλωος, ἡ aia
ἅλωσις, εως, ἡ distruzione, conquista
ἀμαθής, ές ignorante
ἅμαξα, ης, ἡ carro
ἁμαρτάνω sbagliare
ἁμάρτημα, ἁμαρτήματος, τό errore, sbaglio
ἁμαρτία, ας, ἡ colpa
ἀμβλύς, εῖα, ύ ottuso
ἀμβροσία, ας, ἡ  ambrosia, ciò di cui si nutrono gli dèi
ἀμείνων, ον compar. di ἀγαθός
ἅμιλλα, ης, ἡ gara
ἄμορφος, ον brutto, senza forma
ἄμπελος, ου, ἡ vite
ἀμύνω [+ dat.] difendere
ἀμφί (accusativo) intorno, circa (con numerali)
ἀμφότερος, α, ον l’uno e l’altro (di due)
ἄμφω (ambedue)
ἀνά (accusativo) su, per (luogo), durante (tempo) – (distributivo) – (modo)
ἀνάβασις, εως, ἡ salita
ἀναγκάζω costringo
ἀνάγκη, ἡ necessità
ἀναδίδωμι porgere
ἀναμιμνῄσκω richiamo alla memoria
ἄναξ, ἄνακτος, ὁ signore, sovrano
ἀνάξιος, ον indegno
ἀνατίθημι porre sopra, consacrare
ἁνδάνω piacere
ἀνδρεία, ας, ἡ coraggio
ἀνδρεῖος, α, ον coraggioso, valoroso
ἀνδριάς, άντος, ὁ statua
ἄνεμος, ου, ὁ vento
ἀνέρχομαι salire, risalire
ἄνευ prep. [+ gen.] senza
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ uomo
ἀνθίστημι A contrapporre | M opporsi, resistere
ἄνθος, ους, τό fiore
ἄνθρωπος, ου, ὁ uomo
ἀνίημι mandare su, far nascere, consacrare
ἀνίστημι A sollevare | M alzarsi
ἀνοίγω aprire (impf. ἀνέῳγον)
ἀνομία, ας, ἡ illegalità
ἄνοος, ον (contr. ἄνους, ουν) sciocco
ἀνορθόω restaurare, ristabilire
ἀντανίστημι contrapporre
ἀνταποδίδωμι restituire in cambio
ἀντί (genitivo) invece di, al posto di
ἀντιδίδωμι dare in cambio
ἀντιτίθημι contrapporre
ἄνυδρος, ον arido, privo di acqua
ἄνω avv. di luogo sopra, in alto
ἀνώγεων, εω, τό sala
ἄξιος, α, ον degno
ἀξιόχρεως, ων conveniente, adatto
ἀξιόω stimare degno
ἀπαθής, ές privo o senza esperienza di sofferenza
ἄπαις, ἄπαιδος senza figli
ἀπαλλάττω allontanare
ἀπαντάω incontrare
ἅπαξ una volta
ἀπάτωρ, ἄπατορ orfano
ἀπειλέω minacciare (in genere regge una dipendente al fut.)
ἀπειρία inesperienza
ἁπλόος, η, ον (contr. ἁπλοῦς, ῆ, οῦν) semplice
ἀπό (genitivo) da (moto da luogo, tempo, agente) – (materia) – (origine) – (causa) – (mezzo)
ἀποβαίνω sbarcare
ἀποδίδωμι A restituire | M vendere
ἀποθνῄσκω morire
ἀποκόπτω tagliare, abbattere
ἀπολείπω desistere, abbandonare
ἀπόλλυμι uccido, distruggo
Ἀπόλλων, Ἀπόλλωνος, ὁ Apollo
ἀπονέμω distribuire
ἀπορία, ας, ἡ mancanza; difficoltà
ἄπορος, ον difficile
ἀποτίθημι porre da parte, deporre
ἄποτος, ον senza bere
ἀποχωρέω andarsene
ἄπροικος, ον privo di dote
ἅπτω toccare (+ gen.)
Ἄραψ, Ἄραβος, ὁ Arabo
ἀργία, ας, ἡ ozio, pigrizia
ἀργύρεος, α, ον (contr. ἀργυροῦς, ᾶ, οῦν) argenteo, di argento
ἀργύριον, ου, τό denaro
ἄργυρος, ου, ὁ argento, denaro
ἀρείων, ἄρειον compar. di ἀγαθός (vd. ἄριστος)
ἀρέσκω piacere, soddisfare
ἀρετή, ῆς, ἡ virtù, valore,
ἀρήν, ἀρνός  agnello (dat. s. ἀρνί, acc. s. ἄρνα, dat. p. ἀρνάσι)
ἀριθμός, οῦ, ὁ numero
ἄριστος superl. di ἀγαθός (vd. ἀρείων)
ἅρμα, ἅρματος, τό carro
ἁρμόζω unire
ἀροτήρ, ἀροτῆρος, ὁ aratore
ἅρπαξ, ἅρπαγος rapace
Ἄρτεμις, Ἀρτέμιδος, ἡ Artemide
ἀρτιεπής, ές pronto nella parola, franco
ἀρχή, ῆς, ἡ inizio, comando, dominio
ἄρχω cominciare; comandare, regnare; part. sost. ὁ ἄρχων, οντος comandante, magistrato
ἀσεβής, ές empio
ἄσκησις, εως, ἡ esercizio
ἄσμενος, η, ον lieto, volonteroso
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ scudo
ἀστήρ, ἀστέρος, ὁ astro, stella, stella cometa (dat. plur. ἀστράσι)
ἄστρον, ου, τό stella
ἄστυ, εως, τό città
ἀσφαλής, ές sicuro
ἀτιμία, ας, ἡ disonore
αὐξάνω aumentare
αὐτοκράτωρ, ορος, ὁ imperatore, signore
αὐτός, ή, ό pron. pers. di III p.; come aggettivo stesso, identico (pos. attr.), in persona (pos. pred.) | τὸ αὐτό + dat., la stessa cosa di qln.
αὐχήν, αὐχένος, ὁ collo
ἀφανίζω far sparire
ἀφθονία, ας, ἡ abbondanza
ἀφίημι A mandare via | M liberarsi
ἀφικνέομαι arrivare, giungere
ἀφίστημι A allontanare, separare | M ribellarsi
Ἀφροδίτη, ης, ἡ Afrodite
ἄφρων, ον stolto
ἄχαρις, -ι (-τος) sgraziato, ingrato
ἄχθομαι adirarsi


βαδίζω andare, marciare
βάθος, ους, τό profondità
βαθύς, εῖα, ύ profondo
βαίνω andare
βάλλω scagliare
βάρβαρος, ον barbaro, straniero (sost. βάρβαρος, ου, ὁ straniero)
βάρβαρος, ου, ὁ straniero
βαρύς, εῖα, ύ pesante
βασίλεια, ας, ἡ regina
βασιλέια, ας, ἡ regno
βασιλεύς, έως, ὁ re
βάτραχος, ου, ὁ rana
βεβαιόω rassicurare
βέλος, ους, τό freccia
βέλτιστος superl. di ἀγαθός (vd. βελτίων)
βελτίων, βέλτιον compar. di ἀγαθός
βία, ας, ἡ forza, violenza
βιάζω usare violenza
βιβλίον, ου, τό libro, rotolo
βίος, ου, ὁ vita
βιόω vivere
βλέπω vedere, far sì
βοάω gridare
βοήθεια, ας, ἡ soccorso, aiuto
βοηθέω [+ dat.] aiutare, soccorrere
Βορέας, ου, ὁ Borea; Nord, settentrione
Βορρά, ᾶ, ὁ attico di Βορέας
βότρυς, βότρυος, ὁ grappolo
βούλευμα, βουλεύματος, τό decisione
βουλευτήριον, ου bouleuterion, sala del consiglio
βούλομαι volere (impf. ἠβουλόμην/ἐβουλόμην)
βοῦς, βοός, ὁ/ἡ bue, mucca
βράδιστος superl. di βραδύς (cf. βραδίων)
βραδίων, βράδιον compar. di βραδύς (cf. βράδιστος)
βραδύς, εῖα, ύ lento (compar. βραδίων, ον, superl. βράδιστος)
βράχιστος superl. di βραχύς (cf. βραχίων)
βραχίων, βράχιον compar. di βραχύς (cf. βράχιστος)
βραχύς, εῖα, ύ breve (compar. βραχίων, ον, superl. βράχιστος)
βρέφος, ους, τό neonato
βροτός, ἠ, όν mortale


γάλα, γάλακτος, τό latte
γαμέω sposare
γαστήρ, γαστρός, ἡ stomaco
γελάω ridere
γέλως, γέλωτος, ὁ riso
γένεσις, εως, ἡ nascita
γενναῖος, α, ον nobile
γένος, ους, τό stirpe, famiglia, genere
γένυς, γένυος, ἡ mascella
γέρανος, ου, ἡ gru
γέρας, ως, τό dono, privilegio
γέρων, οντος, ὁ vecchio, anziano
γεύω M gustare [+ gen.]
γέφυρα, ας, ἡ ponte
γεωργία, ας, ἡ agricoltura
γεωργός, οῦ, ὁ contadino
γῆ, γῆς, ἡ terra
γῆρας, ως, τό vecchiaia
γίγας, αντος, ὁ gigante
γίγνομαι nascere; essere; essere prodotto; diventare; accadere; aver luogo.
γιγνώσκω conoscere, riconoscere
γλαῦξ, γλαυκός, ἡ civetta
γλύκιστος, η, ον superl. di γλυκύς
γλυκίων, ιον compar. di γλυκύς
γλυκύς, εῖα, ύ dolce (compar. γλυκίων, ιον, superl. γλύκιστος)
γλυκύτης, γλυκύτητος, ἡ dolcezza
γλώττη, ης, ἡ lingua
γονεύς, έως, ὁ genitore
γόνυ, γόνατος, τό ginocchio
Γοργώ, οῦς, ἡ Gorgone
γράμμα, γράμματος, τό lettera
γραῦς, γραός, ἡ vecchia
γράφω tracciare, scrivere
γυνή, γυναικός, ἡ donna, moglie
γύψ, γυπός, ὁ avvoltoio


δαήρ, ῆρος, ὁ cognato (voc. sing. δᾶερ)
δαίμων, δαίμονος, ὁ/ἡ demone, divinità
δάκρυ, δάκρυος, τό lacrima
δάκρυον, ου, τό lacrima
δάμαρ, δάμαρτος, ἡ sposa, moglie
δασύς, εῖα, ύ folto, peloso
δείκνυμι mostrare
δειμαίνω temere
δεῖνα un tale (generalmente indeclinabile, anche se sono noti un gen. δεῖνος e un dat. δεῖνι)
δεινός, ή, όν grave, straordinario
δεισιδαίμων, ον religioso, superstizioso
δέκα dieci
δεκάκις dieci volte
δέκατος, η, ον decimo
δελφίς, δελφῖνος, ὁ delfino
δένδρον, ου, τό albero
δέρμα, δέρματος, τό pelle
δέσποινα, ης, ἡ padrona, signora
δεσπότης, οῦ, ὁ padrone, signore
δεύτερος, α, ον secondo
δέχομαι accogliere, ricevere
δέω A mancare, aver bisogno; impersonale δεῖ c’è bisogno, bisogna, è necessario, conviene | M pregare, domandare
δηϊόω devastare
δῆλος, η, ον chiaro, evidente, cospicuo
δηλόω mostrare
Δημήτηρ, Δήμητρος, ἡ Demetra
δημοκρατέομαι sono governato democraticamente, vivo nella democrazia
δῆμος, ου, ὁ popolo; demo (circoscrizione locale dell’Attica)
διά (genitivo) per, attraverso (moto per luogo) – per, durante (tempo) – per, per mezzo di (mezzo, modo) || (accusativo) per (causa) – (mezzo)
διαβαίνω attraversare
διαδίδωμι distribuire, trasmettere
διαδραματίζω sostenere l’azione drammatica
διάλεκτος, ου, ἡ lingua
διατελέω compiere, continuare
διατίθημι disporre, amministrare
διδασκαλία, ας, ἡ insegnamento
διδάσκαλος, ου, ὁ maestro
διδάσκω insegno, istruisco (+ due acc. insegno qsa. a qno.)
Διδώ, ούς, ἡ Didone
δίδωμι dare, donare, consegnare, concedere
διήγησις, εως, ἡ narrazione
διίημι gettare attraverso, far passare
διίστημι A distinguere | M dividersi, essere in discordia
δικάζω giudicare M δίκην δ. intentare un processo (+ dat. a qno.)
δίκαιος, α, ον giusto
δικαιοσύνη, ης, ἡ giustizia
δικαστής, οῦ, ὁ giudice
δίκη, ης, ἡ giustizia, azione giudiziaria
Διόνυσος, ου, ὁ Dioniso
διπλάσιος, α, ον vd. διπλοῦς
διπλόος, όη, όον (contr. διπλοῦς, ῆ, οῦν) doppio
δίς due volte
δίχα prep. [+ gen.] senza
διψάω avere sete
δοκέω credere; stimare; sembrare
δόξα, ης, ἡ opinione; fama
δόρυ, δόρατος, τό legno, lancia, nave (esiste anche un gen. sing. δορός e un dat. sing. δορί)
δοτήρ, δοτήρος, ὁ donatore
δοῦλος, η, ον schiavo
δοῦλος, ου, ὁ schiavo
δουλόω rendere schiavo
δράκων, οντος, ὁ drago, serpente
δράω fare
δρῦς, δρυός, ἡ quercia
δύναμαι potere (impf. ἠδυνάμην/ἐδυνάμην)
δύναμις, εως, ἡ potenza, esercito
δυνατός, ή, όν possibile; capace
δύο, δυοῖν due
δυστυχής, ές sfortunato
δυστυχία, ας, ἡ sciagura, sventura
δῶρον, ου, τό dono


ἕ/ἑ, acc., pron. pers. di III p. s.
ἔαρ, ἔαρος, τό primavera
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ (αὑτοῦ, ῆς, οῦ) se stesso
ἐάω lasciare (impf. εἴων)
ἐγείρω destare, svegliare
ἐγκρατής, ές moderato
ἔγχελυς, εως, ἡ anguilla
ἔγχος, ους, τό lancia
ἐγώ pron. pers. io
ἔδω mangiare
ἔθειρα, ας, ἡ chioma
ἐθέλω vd. θέλω
ἐθίζω abituare (impf. εἴθιζον)
ἔθνος, ους, τό popolo
ἔθος, ους, τό carattere, abitudine
εἰ cong. sub. se
εἶδος, ους, τό aspetto, forma
εἴδωλον, ου, τό immagine, parvenza
εἰμί essere
εἰρήνη, ης, ἡ pace
εἰς, ἐς prep. (accusativo) verso, a (moto a luogo, tempo) – per (fine) – circa
εἷς, μία, ἕν uno/a, uno/a solo/a
εἰσβάλλω gettare (qls.) in (qls.); assalire
εἰσίημι A introdurre | M introdursi, entrare
ἐκ/ἐξ (davanti vocale) prep. (genitivo) da (moto da luogo), da, dopo (tempo); di, in (materia) – (origine) – (causa) – (mezzo)
ἕκαστος, η, ον ciascuno (di molti)
ἑκάτερος, α, ον ciascuno (di due)
ἐκβαίνω scendere, uscire, lasciare
ἐκδίδωμι A dar fuori, pubblicare | M dare in matrimonio
ἐκεί avv. di luogo
ἐκεῖνος, η, ο quello; quel famoso, quell’illustre
ἐκκλησία, ας, ἡ assemblea
ἐκτίθημι porre fuori, esporre
ἕκτος, η, ον sesto
ἐκφέρω portare via; realizzare
ἑκών, οῦσα, όν volentieri
ἐλαῖα, ας, ἡ ulivo
ἐλάττων, ἔλαττον compar. di ἐλαχύς (vd. ἐλάχιστος)
ἐλάχιστος superl. di ἐλαχύς (vd. ἐλάττων)
ἐλαχύς piccolo (compar. ἐλάττων, ον, superl. ἐλάχιστος)
ἐλευθερία, ας, ἡ libertà
ἐλεύθερος, α, ον libero
ἐλευθερόω liberare
ἐλέφας, αντος, ὁ elefante
ἑλίσσω far girare (impf. εἵλισσον)
ἕλκω tirare (impf. εἷλκον)
Ἑλλάς, Ἑλλάδος, ἡ Grecia
ἐλπίζω sperare, attendere
ἐλπίζω sperare, attendersi (in genere regge una dipendente al fut.)
ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ speranza, aspettativa
ἐμαυτοῦ, ῆς me stesso
ἐμός, ή, όν mio
ἐμπορία, ας, ἡ commercio
ἔμπορος, ου, ὁ mercante
ἔμφρων, ον assennato
ἔμψυχος, ον animato, dotato di spirito
ἐν prep. (dativo) in, a (stato in luogo), in, durante (tempo)
ἐνάκις nove volte
ἐνάντιος, η, ον opposto, sost. avversario
ἐναντίος, ία, ίον opposto, contrario
ἔνατος, η, ον nono
ἐνδίδωμι A cedere, offrire | M arrendersi
ἐνιαυτός, ὁ anno
ἐνίημι introdurre
ἔνιοι, αι, α alcuni
ἐνίοτε talvolta
ἐνίστημι collocare in
ἐννέα nove
ἐνταῦθα qui, là, in quel momento
ἔντεχνος, ον  artistico, relativo all’arte; esperto
ἐντίθημι porre dentro, infondere
ἕξ avv. numerale sei
ἑξάκις sei volte
ἐξαμαρτάνω sbagliare, errare
ἐξαπατάω ingannare
ἐξίημι A mandare fuori | M scacciare
ἐξίστημι A mettere fuori | M uscire, ritirarsi
ἐορτή, ῆς, ἡ festa
ἐπαινέω lodare
ἔπαινος, ου, ὁ lode, elogio
ἐπανάγω riportare indietro
ἐπειδή cong. dopo che, quando
ἐπί prep. (genitivo) in, su (stato in luogo), al tempo di – (distributivo) – a capo di – (modo) (dativo) in, su –          (tempo) – (dipendenza)    – (causa) – (fine) (accusativo) in, su, verso, contro (moto a luogo) – per (tempo) – (fine)
ἐπιδίδωμι A dare in più | M prendere come testimone
ἐπιθαλάσσιος, α, ον che si trova o vive sulla costa
ἐπιθυμέω [+ gen.] desiderare
ἐπίκουρος, ου, ὁ alleato; mercenario; come agg. anche che aiuta
ἐπιλείπω venir meno
ἐπιμέλεια, ας, ἡ cura
ἐπιμελέομαι curarsi, preoccuparsi
ἐπίσταμαι sapere (impf. ἠπιστάμην)
ἐπιστήμη, ης, ἡ conoscenza
ἐπιστολή, ῆς, ἡ lettera
ἐπιτίθημι A porre sopra, imporre | M aspirare, assalire
ἐπίχαρις, -ι (-τος) grazioso
ἕπομαι [+ dat.] seguire (impf. εἱπόμην)
ἐπονομάζω chiamare, dare il nome
ἔπος, ους, τό verso, parola, poema
ἑπτά sette
ἑπτάκις sette volte
ἕπτος, η, ον settimo
ἐργάζομαι lavorare, compiere (impf. εἱργαζόμην)
ἐργασία, ας, ἡ lavoro, occupazione, professione
ἔργον, ου, τό opera
ἔρις, ἔριδος, ἡ contesa
ἑρμηνεύς, έως, ὁ interprete
Ἑρμῆς, οῦ, ὁ Hermes (sing.); Erme, statue di Hermes (plur.)
ἔρχομαι andare, venire, dirigersi
ἔρως, ἔρωτος, ὁ amore
ἐρωτάω interrogare, domandare, chiedere
ἐσθής, ἐσθῆτος, ἡ veste
ἑσθιάω invitare a banchetto (impf. εἱστίων)
ἐσθίω mangiare
ἐσθλός, ή, όν nobile, buono
ἑσπέρα, ας, ἡ sera
ἑστία, ας, ἡ focolare
ἔσχατος, η, ον ultimo, estremo
ἑταίρα, ας, ἡ amica, compagna
ἕτερος, α, ον altro (fra due); secondo; uno dei due
ἔτος, ους, τό anno
Εὐβοεύς, ῶς Eubeo
εὐγενής, ές nobile
εὐδαιμονία, ας, ἡ felicità
εὐδαίμων, ον felice
εὐδοκιμία, ας, ἡ buona reputazione, stima
εὐεστώ, οῦς, ἡ prosperità
εὔθυμος, ον di animo buono, benevolo; (pred.) di buon grado
εὐθύς, εῖα, ύ diritto | avv. εὐθύς subito, direttamente
εὔκαιρος, ον opportuni
εὐκαρπία, ας, ἡ abbondanza di frutti
εὐκλεής, ές celebre, glorioso
εὔνοια, ας, ἡ benevolenza
εὐνομία, ας, ἡ buongoverno
εὔνοος, ον (contr. εὔνους, ουν) benevolo
εὔπατρις, -ι (-δος) nobile
εὐπορία, ας, ἡ ricchezza
εὕρημα, εὑρήματος, τό scoperta
εὑρίσκω trovare
εὖρος, ους, τό larghezza
εὐρύς, εῖα, ύ vasto, largo
εὐσεβής, ές pio
εὐτελής, ές semplice, modesto
εὐτυχία, ας, ἡ buona fortuna, successo
εὔχομαι vantarsi; pregare ( + DAT)
ἐφίημι A mandare verso, contro | M incaricare, aspirare
εφίστημι A porre sopra | M essere a capo, avvicinarsi
ἔχθιστος superl. di ἐχθρός, ά, όν
ἐχθίων, ἔχθιον compar. di ἐχθρός, ά, όν
ἔχθρα, ας, ἡ odio
ἐχθρός, ά, όν nemico, avversario, avverso (compar. ἐχθίων, ον, superl. ἔχθιστος)
ἐχθρός, ά, όν ostile; nemico, avversario
ἔχω avere (impf. εἶχον)
ἕως, ἕω, ἡ vd. ἠώς


ζάω vivere
Ζεύς, Διός, ὁ Zeus
ζῆλος, ου, ὁ invidia, ardore, emulazione
ζηλόω invidiare
ζημιόω punire
ζητέω cercare, indagare
ζῷον, ου, τό animale


cong. coord. disgiuntiva o, oppure
ἡγεμονία, ας, ἡ egemonia, primato, comando
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ guida, comandante
ἡγέομαι guidare; ritenere
ἥδιστος, η, ον superl. di ἡδύς
ἡδίων, ον compar. di ἡδύς
ἥδομαι gioire
ἡδονή, ῆς, ἡ piacere
ἡδύς, εῖα, ύ dolce, soave (compar. ἡδίων, ον, superl. ἥδιστος)
ἦθος, ους, τό abitudine
ἥκιστα avv. in minima misura (superl. di κακός, cf. ἥττων)
ἥκω giungere
ἥλιξ, ἥλικος coetaneo
ἥλιος, ου, ὁ sole
ἡμεῖς pron. pers. noi
ἡμέρα, ας, ἡ giorno
ἡμέτερος, α, ον nostro
ἠμί, dire | usato principalmente al pres. ind. I p. s. e III p. s. (ἠσί) e all’impf. I s. (ἦν) e III s. (ἦ) 
ἥμισυς, εια, υ mezzo
ἧπαρ, ἥπατος, τό fegato
ἤπειρος, ου, ἡ continente, terraferma
Ἡρακλῆς, έους, ὁ Eracle
ἥρως, ἥρωος, ὁ eroe
ἡσυχία, ας, ἡ riposo, tranquillità
ἡττάομαι essere vinto
ἥττων, ἧττον compar. di κακός (cf. ἥκιστα)
Ἥφαιστος, ου, ὁ Efesto
ἠχώ, οῦς, ἡ eco
ἠώς, ἠοῦς, ἡ aurora, alba


θάλαττα, ης, ἡ mare
θάλλω fiorire
θάλπος, ους, τό calore
θάνατος, ου, ὁ morte
θαρραλέος, α, ον coraggioso
θάττων, ον compar. di ταχύς
θαῦμα, θαῦματος, τό meraviglia
θαυμάζω ammirare, meravigliarsi
θεά, ᾶς, ἡ dea
θέα, ας, ἡ visione, vista
θεάτρον, ου, τό teatro
θέλω volere
θεός, οῦ, ὁ/ἡ dio/dea
θεράπαινα, ης, ἡ serva
θεράπων, οντος, ὁ servo
Θερμοπύλαι, ῶν, αἱ Termopili
θέρος, ους, τό estate, raccolto
θέω correre
θῆλυς, εια, υ femminile
θήρ, θηρός, ὁ/ἡ belva
θηρεύω cacciare
θηρίον, ου, τό belva
θησαυρός, οῦ, ὁ tesoro
θνητός, ή, όν mortale
θρασύς, εῖα, ύ audace, tracotante
θρασύτης, θρασύτητος, ἡ tracotanza
θρίξ, τριχός, ἡ capello
θυγατήρ, θυγατρός, ἡ figlia
θύελλα, ης, ἡ tempesta
θυμός, οῦ, ὁ animo
θύρα, ας, ἡ porta
θύω sacrificare
θώραξ, θώρακος, ὁ corazza
θώς, θωός, ὁ sciacallo


ἰατρός, οῦ, ὁ medico
ἱδρύω costruire
ἱέραξ, ἱέρακος, ὁ sparviero
ἱέρεια, ας, ἡ sacerdotessa
ἱερεύς, έως, ὁ sacerdote
ἱερόν, οῦ, τό tempio; santuario
ἱερός, ά, όν sacro (+ gen.); sost. τὸ ἱ. tempio, santuario; sacrificio
ἵημι inviare
ἴθι imper. di εἶμι, utilizzato come avv. su, allora (incoraggiamento)
ἱκανός, ή, όν conveniente, adatto, sufficiente, capace, efficace
ἱκνέομαι giungere
ἵλαος, ον benigno
ἱμάτιον, ου, τό mantello
ἱππεύς, έως, ὁ cavaliere
ἵππος, ου, ὁ/ἡ cavallo/cavalla
ἴσος, η, ον uguale
ἵστημι porre in verticale, far stare; (intr.) stare
ἱστορία, ας, ἡ storia, ricerca
ἰσχυρός, ά, όν forte
ἰσχύς, ἰσχύος, ἡ forza
ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ pesce
ἴχνος, ους, τό orma, traccia


καθαρός, ά, όν puro, pulito (+ gen.)
καθέζομαι sedersi
καθεύδω dormire (impf. ἐκάθευδον)
κάθημαι sedere
κάθημαι stare seduti (impf. ἐκαθήμην)
καθίζω sedersi (impf. ἐκάθιζον)
καθίστημι A costruire, stare | M mettersi
κάθοδος, ου, ἡ discesa
καί cong. e; anche
καίπερ cong. sebbene, benché
καίριος, α, ον opportuno, conveniente
καιρός, οῦ, ὁ occasione, momento opportuno
καίω bruciare
κακία, ας, ἡ cattiveria, malvagità
κάκιστος superl. di κακός (vd. κακίων)
κακίων, ον compar. di κακός
κακόνοος, ον (contr. κακόνους, ουν) maligno
κακός, ή, όν cattivo, malvagio
καλέω chiamare
κάλλιστος, η, ον superl. di καλός, ή, όν
καλλίων, κάλλιον compar. di καλός, ή, όν
κάλλος, ους, τό bellezza
καλός, ή, όν bello, buono, nobile (compar. καλλίων, ον, superl. κάλλιστος)
Καλυψώ, οῦς, ἡ Calipso
κάλως, ω, ὁ fune
κάνεον, ου, τό (contr. κανοῦν, οῦ) canestro
καρδία, ας, ἡ cuore
καρπός, οῦ, ὁ frutto
καρτερός, ά, όν duro, forte
κατά prep. (genitivo) giù da, sotto (luogo) – contro (accusativo) lungo, per (luogo) – di fronte a, controdurante – (distributivo) – secondo – (fine) – riguardo a (relazione)
καταβαίνω scendere
καταβάλλω abbattere
κατάβασις, εως, ἡ discesa
κατάγειος, ον sotterraneo
καταδίδωμι assegnare, sfociare
καταπροδίδωμι tradire
καταστρέφω distruggere
κατατίθημι A porre giù, deporre | M mettere in serbo per sé
καταφρονέω (+ GEN) disprezzare
καταφυγή, ῆς, ἡ rifugio
κατηγορέω accusare (+ gen.)
κατηγορία, ας, ἡ accusa
κατήγορος, ου, ὁ accusatore
κάτω giù, in basso
κεῖμαι giacere; essere stabilito
κελεύω ordinare
κεραμεύς, έως, ὁ vasaio
κεράννυμι mescolare
κέρας, κέρατος, τό corno, ala dell’esercito
κέρας, ως, τό corno
κεραυνός, οῦ, ὁ fulmine
κερδαίνω avvantaggiarsi, trarre profitto
κέρδος, ους, τό guadagno
κῆδος, ους, τό ansia
κῆπος, ου, ὁ giardino
κῆρυξ, κήρυκος, ὁ araldo
κῆτος, ους, τό balena, mostro marino
κίνδυνος, ου, ὁ pericolo
κῖς, κιός, ὁ tarlo
κλείς, κλειδός, ἡ chiave
κλείω chiudere
κλίμαξ, μακος, ὁ scala
κλώψ, κλωπός, ὁ ladro
κνέφας, κνέφους/κνέφατος, τό oscurità (alcune forme apparentemente derivate da un tema κνέφος, altre in dentale)
κολάζω punire
κόλαξ, κόλακος, ὁ adulatore
κομίζω portare
κόνις, εως, ἡ polvere
κόπτω battere, colpire
κόρη, ης, ἡ fanciulla, ragazza, figlia
κόρυς, κόρυθος, ἡ elmo
κόσμος, ου, ὁ ornamento, cosmo
κουρεύς, έως, ὁ barbiere
κρατέω [+ gen.] regnare, dominare
κρατήρ, ῆρος, ὁ cratere, vaso
κράτιστος superl. di ἀγαθός (vd. κρείττων, κρεῖττον)
κράτος, ους, τό potere
κρέας, κρέατος, τό carne
κρέας, ως, τό carne
κρείττων, κρεῖττον compar. di ἀγαθός (vd. κράτιστος)
Κρητικός, ή, όν cretese, di Creta
κρίνω giudicare
κριτής, οῦ, ὁ giudice, arbitro
κτάομαι acquistare
κτείς, κτενός, ὁ pettine
κτῆσις, εως, ἡ acquisto
κτίσις, εως, ἡ fondazione
κύαμος, ου, ὁ fava
Κύκλωψ, Κύκλωπος, ὁ Ciclope
κυνηγέτης, ου, ὁ cacciatore
κύριος, ου, ὁ signore
κύων, κυνός, ἡ/ὁ cane
κώνωψ, κώνωπος, ὁ zanzara
κωφός, ή, όν muto


λαγώς, ώ, ὁ lepre
λαῖλαψ, λαίλαπος, ἡ tempesta
Λακεδαιμόνιος, α, ον lacedemone, spartano
λαλέω parlare
λαμπάς, λαμπάδος, ἡ lume
Λαοκόων, οντος, ὁ Laocoonte
λαός, οῦ, ὁ popolo; esercito (att. λεώς, ώ)
λέγω (1) dire
λέγω (2) raccogliere
λειμών, λειμῶνος, ὁ prato
λείπω lasciare
Λεονίδας, α, ὁ Leonida
λευκός, ή, όν bianco
λέων, οντος, ὁ leone
λεώς, ώ, ὁ vd. λαός
λήθη, ης, ἡ oblio, dimenticanza
λῃστής, οῦ, ὁ brigante, predone
Λιβύη, ης, ἡ Libia (Africa settentrionale)
λιγύς, εῖα, ύ acuto
λίθος, ου, ὁ pietra
λιμήν, λιμένος, ὁ porto
λόγος, ου, ὁ parola; discorso; ragione
λοιμός, οῦ, ὁ peste
λοιπός, ή, όν restante, rimanente
λύπη, ης, ἡ dolore
λύω sciogliereλῷστος (λώϊστος) superl. di ἀγαθός (vd. λῴων)
λῴων, λῷον (λωΐων, λώϊον) compar. di ἀγαθός (vd. λῷστος)


μάθημα, μαθήματος, τό scienza, apprendimento
μάθησις, εως, ἡ apprendimento
μαθητής, οῦ, ὁ allievo
μάκαρ, μάκαρος beato
μακρός grande, lungo (compar. μάττων, ον, superl. μήκιστος)
μάλα avv. assai, abbastanza
μάλιστα avv. (superlativo di μάλα) soprattutto, moltissimo
μᾶλλον avv. maggiormente; piuttosto (+ ἤ) (compar. di μάλα)
μάντις, εως, ἡ indovino
μάρτυς, μάρτυρος, ὁ testimone
μάστιξ, μάστιγος, ἡ frusta
μάττων, μᾶττον compar. di μακρός (cf. μήκιστος)
μάχη, ης, ἡ battaglia
μάχομαι combattere
μέγας (compar. μείζων, μεῖζον, superl. μέγιστος)
μέγεθος, ους, τό grandezza
μέγιστος superl. di μέγας (vd. μείζων)
μέθη, ης, ἡ ubriachezza
μεθίημι A lasciare andare | M rinunciare
μεθίστημι A cambiare | M spostarsi
μείζων, μεῖζον compar. di μέγας (vd. μέγιστος)
μείων, μεῖον (compar.) inferiore, più piccolo
μέλας, μέλαινα, μέλαν nero
μέλι, μέλιτος, τό    miele
μέλλω stare per, essere in procinto di (impf. ἤμελλον/ἔμελλον); part. sost. τὸ μέλλον il futuro (in genere regge una dipendente al fut.)
μέλος, ους, τό canto
μέλω essere oggetto di cura o attenzione (+ DAT. della persona e GEN. della cosa)
Μενέλεως, εω, ὁ Menelao
μέντοι sicuramente
μένω rimanere
μέριμνα, ης, ἡ affanno
μέρος, ους, τό parte, membro
μέσος, η, ον mediano, centrale; (pred.) la parte centrale
μεστός, ή, όν pieno
μετά prep. (genitivo) con (compagnia, modo) (dativo) tra, in mezzo a (accusativo) dopo
μεταβαίνω passare da un luogo all’altro
μεταδίδωμι far partecipe qln. (τινι) di qualcosa (τινος)
μέταλλον, ου, τό metallo
μετατίθημι porre altrove, cambiare
μετατρέπω cambiare, capovolgere
μέτρον, ου, τό misura
μή negazione (cf. οὐ) non
μηδέ cong. e non, né, neanche
μηδείς, μία, έν nessuno, nessuna, niente
μήκιστος, η, ον superl. di mακρός
μήκος, ους, τό lunghezza, estensione, altezza
μήν particella con valore asseverativo
μήν, μηνός, ὁ mese
μήτε cong. e non, nè; spesso μήτε . . . μήτε . . . né … né …
μήτηρ, μητρός, ἡ madre
μικρός, ά, όν piccolo
μίμησις, εως, ἡ imitazione
Μίνως, Μίνωος, ὁ Minosse
μισέω odiare
μισθός, οῦ, ὁ paga
μισθόω affittare; compensare, stipendiare
μῖσος, ους, τό disprezzo
μνᾶ, ᾶς, ἡ mina (unità monetaria attica)
Μνήσαρχος, ου, ὁ Mnesarco
μνώμων, ον memore
μόλις avv. a stento
μονάς, άδος, ἡ unità, monade
μονομαχία, ας, ἡ combattimento singolo, duello
μόνος, η, ον solo, solitario; (pred.) da solo;
μονώψ, μονῶπος con un solo occhio
Μορμώ, οῦς, ἡ Mormò, orco
Μοῦσα, ης, ἡ Musa
μῦθος, ου, ὁ mito, racconto, favola
μυκτήρ, ῆρος, ὁ narice
μύρμηξ, μύρμηκος, ἡ formica
μῦς, μυός, ὁ topo


ναός, οῦ, ὁ tempio
ναός, οῦ, ὁ tempio (att. νέως, ώ)
ναυμαχέω combattere per mare
ναῦς, νεώς, ἡ nave
ναύτης, ου, ὁ marinaio
ναυτικός, ή, όν sost. τὸ ν. la flotta
νεανίας, ου, ὁ giovane
νεῖκος, ους, τό odio
Νεῖλος, ου, ὁ Nilo
νέκταρ, νέκταρος, τό nettare
νέκυς, νέκυος, ὁ cadavere, morto
νεότης, νεότητος, ἡ giovinezza
νέως, ώ, ὁ vd. ναός
νηδύς, νηδύος, ἡ ventre
νῆσος, ου, ἡ isola
νικάω vincere
νίκη, ης, ἡ vittoria
νομεύς, έως, ὁ pastore
νομίζω ritenere, credere
νομοθέτης, ου, ὁ legislatore
νόμος, ου, ὁ legge
νομός, οῦ, ὁ pascolo
νόος, ου, ὁ (contr. νοῦς, οῦ) mente
νόσος, ου, ἡ malattia
νύμφη, ης, ἡ ragazza; sposa; moglie
νύξ, νυκτός, ἡ notte


ξένος, ου, ὁ ospite; straniero
Ξενοφῶν, ῶντος, ὁ Senofonte
ξίφος, ους, τό spada


ὄγδοος, η, ον ottavo
ὅδε, ἥδε, τόδε questo
ὀδεύω viaggiare; andare
ὁδοίπορος, ου, ὁ viandante, viaggiatore
ὁδός, οῦ, ἡ via
ὀδούς, ὀδόντος, ὁ dente
ὀδύρομαι piangere
Ὀδυσσεύς, έως, ὁ Odisseo
οἷ/οἱ, dat., pron. pers. di III p. s.
οἴαξ, οἴακος, ὁ timone
Οἰδίπους, Οἰδίποδος, ὁ Edipo
οἰκεῖος, α, ον domestico, familiare, privato
οἰκέτης, ου, ὁ abitante
οἰκέω abitareοἰκήτωρ, οἰκήτορος, ὁ abitante
οἰκία, ας, ἡ casa
οἴκοι vd. οἶκος
οἶκος, ου, ὁ casa | οἴκοι (locativo) a casa, in patria
οἰκτίρω avere pietà
οἶνος, ου, ὁ vino
οἴομαι credere
οἷος, α, ον quale
οἶς, οἰός, ὁ/ἡ pecora
οἴχομαι allontanarsi, andarsene
ὀκτάκις otto volte
ὀκτώ otto
ὀλείζων, ὄλειζον compar. di  ὀλίγος (cf. ὀλίγιστος)
ὀλίγιστος superl. di ὀλίγος (cf. ὀλείζων)
ὀλίγος piccolo (compar. ὀλείζων, ον, superl. ὀλίγιστος)
ὄλλυμι distruggere; (MP) morire
Ὄλυμπος, ου, ὁ Olimpo
ὄμνυμι/ὀμνύω giurare (in genere regge una dipendente al fut.)
ὅμοιος, α, ον simile
ὁμοιόω paragonare
ὁμολογέω essere d’accordo; ammettere
ὁμόνοια, ας, ἡ concordia
ὅμως cong. tuttavia
ὄναρ, ὀνείρατος, τό sogno
ὄνομα, ὀνόματος, τό nome
ὀνομάζω chiamare, dire, dare il nome
ὄνος, ου, ὁ asino
ὄνυξ, ὄνυχος, ὁ unghia
ὀξύς, εῖα, ύ acuto
ὁπλίτης, ου, ὁ oplita
ὅπλον, ου, τό arma
ὅπου avv. dove
ὁράω vedere (impf. ἐώρων)
ὄργανον, ου, τό organo
ὀργίζομαι essere adirato
ὀρέγω desiderare
ὁρμάω muovere, spingere
ὄρνις, ὄρνιθος, ὁ/ἡ uccello (nom. plur. ὄρνιθες/ὄρνεις, acc. plur. ὄρνιθας/ὄρνης)
ὄρος, ους, τό monte
ὄρτυξ, ὄρτυγος, ἡ quaglia
ὀρύττω scavare
ὅς, ἥ, ὅ pron. rel. il quale, la quale
ὅς, ἥ, ὅν suo
ὅσος, η, ον quanto grande, quanto, tutto quello che
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ pron. rel. il quale, la quale, proprio colui/colei/ciò che
ὀστέον, ου, τό (contr. ὀστοῦν, οῦ) osso
ὅστις, ἥτις, ὅτι pron. rel.-indef. il quale, la quale; chiunque, qualunque cosa; pron. interr. chi, che cosa
ὄσφρησις, εως, ἡ olfatto
ὅτε quando
οὗ/οὑ gen., pron. pers. di III p. s.
οὐδείς, μία, έν nessuno, nessuna, niente
οὐδέτερος, α, ον nessuno dei due
οὖν dunque
Οὐρανός, οῦ, ὁ Urano; cielo
οὐρανός, οῦ, ὁ cielo
οὖς, ὠτός, τό orecchio (gen. plur. ὤτων)
οὔτε cong. correlativa οὔτε . . . οὔτε né . . . né
οὗτος, αὕτη, τοῦτο questo, codesto
ὀφθαλμός, οῦ, ὁ occhio
ὄφις, εως, ἡ serpende
ὀφρύς, ὀφρύος, ἡ sopracciglio
ὄψις, εως, ἡ vista


παθητός, ή, όν soggetto alla sofferenza
πάθος, ους, τό sensazione, avvenimento (vox media)
παιδεύω educare
παιδίον, ου, τό fanciullo
παίζω giocare
παῖς, παιδός, ὁ/ἡ fanciullo, fanciulla (voc. sing. παῖ; gen. plur. παίδων)
παίω colpire
παλαιός, ά, όν antico
πάλιν avv. indietro; di nuovo; a sua volta
παλίρροπος alterno, ondivago
πανουργία, ας, ἡ astuzia
παρά prep. (genitivo) da, da parte di (dativo) presso, accanto (accusativo) verso, a, da (luogo) – durantecontroin confronto a – (dipendenza)
παρά prep. [+ dat.] presso
παράδειγμα, παραδείγματος, τό esempio, modello
παραδίδωμι consegnare, diffondere
παρακατατίθημι porre qls. (τι) in deposito presso qln. (τινι)
παρασκευάζω preparare; disporre
παρατίθημι A porre vicino | M affidare
παρεντίθημι inserire
παρέχω procurare
παρηγορία, ας, ἡ conforto
παρθένος, ου, ἡ vergine; ragazza
παρίημι A mettere da parte, trascurare | M permettere, disprezzare
παρίστημι A porre vicino | M sottomettersi
πάρνοψ, πάρνοπος, ὁ cavalletta
παρρησία, ας, ἡ libertà di parola
πᾶς, πᾶσα, πᾶν sing. Ogni; plur. tutti
πατήρ, πατρός, ὁ padre
πατρίς, ίδος  patria
πατρίς, πατρίδος, ἡ patria
παύω, smettere
παχύς, εῖα, ύ grosso
πεδίον, ου, τό pianura
πείθω convincere, persuadere; M obbedire
πειθώ, οῦς, ἡ persuasione
πεινάω avere fame
Πειραιεύς, ῶς Pireo
πειράω A provare, tentare | M cercare [+ inf.]
πέλαγος, ους, τό mare
πέλεκυς, εως, ὁ scure
Πελοποννησιακός, ή, όν peloponnesiaco, del Peloponneso
Πελοποννήσιος, ου abitante del Peloponneso
πελταστής, οῦ, ὁ peltasta
πέμπτος, η, ον quinto
πένης, πένητος povero
πενία, ας, ἡ povertà
πενταετής, ές di cinquanta anni
πεντάκις cinque volte
πέντε cinque
περί prep. (genitivo) intorno a, riguardo a, di (argomento) – (stima) – (fine) (dativo) intorno a (luogo) – (causa) (accusativo) intorno a (luogo) – intorno, circa (numerali) – riguardo a, in relazione a
περιέχω circondare
περιίστημι A porre intorno | M circondare
Περικλῆς, έους, ὁ Pericle
περιπέτεια, ας, ἡ peripezia
περιπλέκω intrecciare
περιτίθημι A mettere intorno | M indossare
πέτρα, ας, ἡ pietra
πῆχυς, εως, ὁ cubito
πίναξ, πίνακος, ὁ quadro
πίνω bere
πίπτω cadere
πιστεύω credere
πίστις, εως, ἡ fede, fiducia
πιστός, ή, όν fedele, fidato
πίτυς, πίτυος, ἡ pino
πίων, πῖον grasso, pingue
πλεῖστος superl. di πολύς (vd. πλείων)
πλείων, πλεῖον/πλέων, πλέον compar. di πολύς (vd. πλεῖστος)
πλέος, α, ον pieno (att. πλέως, ων)
πλέω navigare
πλέως, ων vd. πλέος
πλῆθος, ους, τό massa, moltitudine
πληρόω riempire
πλησίον  avv. e cong. (+ gen.) vicino, nei pressi di
πλοῖον, ου, τό imbarcazione
πλόος, ου, ὁ (contr. πλοῦς, οῦ) navigazione
πνέω soffiare
ποιέω fare, rendere (+ c. ogg. e c. pred. ogg.); ποιέω πάντα fare di tutto (+ ὅπως e fut. indic. oppure pres./fut. ott.)
ποίημα, ποιήματος, τό poema, componimento
ποίησις, εως, ἡ poesia
ποιητής, οῦ, ὁ poeta
ποικίλος, η, ον variopinto, variegato, di vari colori
ποιμήν, ποιμένος, ὁ pastore
ποιός, ά, όν di una certa qualità
ποῖος, α, ον quale?
πόλεμος, ου, ὁ guerra
πόλις, εως, ἡ città
πόλισμα, ματος, τό centro abitato
πολίτης, ου, ὁ cittadino
πολλάκις avv. spesso
πολύς, πολλή, πολύ molto; οἱ πολλοί i più, la maggioranza
πολυτελής, ές lussuoso
πονηρός, ά, όν abietto, malvagio
πόνος, ου, ὁ fatica
πόντος, ου, ὁ mare
Πόντος, ου, ὁ Ponto
πορθέω saccheggiare, devastare, distruggere
πορθμεύς, έως, ὁ traghettatore, nocchiero
πόρρω (+ gen.) davanti, lontano
πορφύρεος, α, ον (contr. πορφυροῦς, ᾶ, οῦν) purpureo, di porpora
Ποσειδῶν, Ποσειδῶνος, ὁ Posidone
ποσός, ή, όν di una certa quantità
πόσος, η, ον quanto grande?
ποταμός, οῦ, ὁ fiume
ποτε avv. di tempo un tempo, una volta; (in interrogative) mai
πότερος, α, ον quale dei due?
πούς, ποδός, ὁ piede
πρᾶγμα, πράγματος, τό fatto, azione
πραγματεύομαι curarsi, impegnarsi
πρᾶξις, εως, ἡ azione
πρᾶος, ον, mite (anche πρᾷος; forme alternative πραΰς, εῖα, ΰ)
πρέπω spiccare, essere simile | impersonale πρέπει è opportuno, conviene
πρεσβευτής, οῦ, ὁ ambasciatore
πρέσβυς, εως, ὁ vecchio; plur. ambasciatori
πρεσβύτης, ου, ὁ vecchio
πρό prep. (genitivo) davanti a, prima di, piuttosto che, al posto di, per, in difesa di
προβάλλω avanzare, porre davanti
προδίδωμι consegnare, tradire
προδότης, ου, ὁ traditore
προθυμία, ας, ἡ impegno; coraggio
προΐημι A mandare avanti | M scagliare, concedere
προΐστημι A preporre | M mettersi a capo
προκόπτω avanzare
πρός prep. (genitivo) dalla parte di, verso (luogo) – da, da parte di (agente) – in nome di (dativo) presso, vicino a, davanti, oltre a (accusativo) verso (moto a luogo) – controin confronto aa seconda di – (fine, relazione)
προσαποδίδωμι A pagare come debito inoltre | M vendere inoltre
προσδοκάω aspettarsi (in genere regge una dipendente al fut.)
προσήκω impersonale προσήκει conviene, si addice, spetta, è bene
προσίημι A mandare verso | M attrarre a sé
προστίθημι A aggiungere | M unirsi, acconsentire
προτίθημι porre avanti, proporre, preferire
προτιμάω onore (qln.) più/prima (di qln. altro)
πρόφασις, εως, ἡ pretesto
πρύτανις, εως, ὁ pritano
πρῶτος, η, ον primo
πτέρυξ, πτέρυγος, ὁ ala
Πυθαγόρας, ου, ὁ Pitagora
πυνθάνομαι apprendere, informarsi
πῦρ, πυρός, τό fuoco (plur. τὰ πυρά, τῶν πυρῶν, ecc.)
πυρρός, ά, όν fulvo, biondo
πωλέω vendere
πώποτε mai


ῥάβδος, ου, ἡ bastone
ῥᾴδιος, α, ον facile (compar. ῥᾴων, ον, superl. ῥᾴστος)
ῥάπτω cucire
ῥᾴων, ῥᾷον compar. di ῥᾴδιος, α, ον
ῥεῦμα, ματος, τό corrente
ῥέω scorrere
ῥηγμίν/ῥηγμίς, ῖνος, ἡ frangente, flutto
ῥήγνυμι spezzare
ῥῆμα, ῥήματος, τό parola
ῥήτωρ, ῥήτορος, ὁ retore, oratore
ῥιγόω avere freddo
ῥίπτω scagliare
ῥόος, ου, ὁ (contr. ῥοῦς, οῦ) corrente
ῥώμη, ης, ἡ forza


σ(ε)αυτοῦ, ῆς te stesso
σάλπιγξ, σάλπιγγος, ἡ tromba
Σάμιος, α, ον samio, di Samo
Σαπφώ, οῦς, ἡ Saffo
σάρξ, σαρκός, ἡ carne
σατράπης, ου, ὁ
σαφής, ές chiaro
σβέννυμι spegnere, estinguere
σέβω onorare
σέλας, ως, τό lampo, splendore, bagliore
σελήνη, ης, ἡ luna
σημεῖον, ου, τό segno
σθένος, ους, τό forza
σιγάω tacere
σιγή, ῆς, ἡ silenzio
σιδήρεος, α, ον (contr. σιδηροῦς, ᾶ, οῦν) ferreo, di ferro
σίδηρος, ου, ὁ ferro
σῖτος, ου, ὁ grano; cibo
σιωπάω tacere
σκόλοψ, σκόλοπος, ὁ palo, palizzata
σκότος, ους, τό oscurità
σός, ή, όν tuo
σοφία, ας, ἡ saggezza, esperienza, maestria
Σοφοκλῆς, έους, ὁ Sofocle
σοφός, ή, όν sapiente, esperto, saggio
σπάω estrarre, tirare fuori
σπουδάζω affrettarsi, curarsi
σπουδαῖος, α, ον serio, zelante
σπουδή, ῆς, ἡ impegno, studio; fretta
στάσις, εως, ἡ discordia, tumulto
στάχυς, στάχυος, ἡ spiga
στείβω camminare, calpestare
στενότης, τητος, ἡ strettezza
στενόω restringersi
στέργω amare
στέρνον, ου, τό petto
στεφάνη, ης, ἡ corona
στόμα, στόματος, τό bocca
στράτευμα, στρατεύματος, τό esercito
στρατεύω compiere una spedizione; M prestare servizio militare
στρατηγός, οῦ, ὁ stratego, comandante
στρατιά, ᾶς, ἡ esercito
στρατιώτης, ου, ὁ soldato
στρατός οῦ, ὁ esercito
σύ pron. pers. tu
συγγραφεύς, έως, ὁ scrittore
συκέα, ας, ἡ (contr. συκῆ, ῆς) fico
σῦκον, ου, τό fico
συκοφάντης, ου, ὁ sicofante, calunniatore
συμμαχέω essere alleato, aiutare [+ dat.]
σύμμαχος, ου, ὁ alleato
σύμμετρος, ον proporzionato
συμφορά, ᾶς, ἡ evento; sventura, disgrazia
σύν/ξύν (dativo) con (compagnia, unione, mezzo, modo)
σύνεσις, εως, ἡ intelligenza
συνήθης, ες consueto, familiare
συνίημι A mettere insieme | M mettersi d’accordo
συνίστημι A mettersi insieme | M unirsi
συντίθημι A mettere insieme | M accordarsi, promettere
σῦς, συός, ὁ/ἡ porco, scrofa
συχνός, ή, όν frequente
σφαίρα, ας, ἡ palla
σφεῖς pron. pers. essi, esse
σφενδονήτης, ου, ὁ fromboliere
σφέτερος, α, ον loro
σφήξ, σφηκός, ὁ vespa
σῴζω salvare
Σωκράτης, ους, ὁ Socrate
σῶμα, ματος, τό corpo
σῶς, ῶν salvo
σωτήρ, ῆρος, ὁ salvatore (voc. sing. σῶτερ)
σωφροσύνη, ης, ἡ moderazione, saggezza
σώφρων, ον moderato, saggio, casto


τάλας, τάλαινα, τάλαν sventurato
τάξις, εως, ἡ ordine, schiera
τάφρος, ου, ἡ fossa
τάχιστος superl. di ταχύς
τάχος, ους, τό velocità
ταχύς, εῖα, ύ (compar. θάττων, ον; superl. τάχιστος)
ταχύτης, ταχύτητος, ἡ velocità
ταώς, ώ, ὁ pavone
τε cong. enclitica (cf. lat. que)
τεῖχος, ους, τό muro
τεκμήριον, ου, τό indizio, prova
τέκνον, ου, τό figlio
τελειότης, τητος, ἡ perfezione
τελευταῖος, α, ον ultimo
τελευτάω finire, morire
τελέω finire
τέλος, ους, τό fine
τέρας, τέρατος, τό mostro, prodigio
τέρην, τέρεινα, τέρεν tenero
τέρπω rallegrare, dilettare
τέταρτος, η, ον quarto
τετράκις quattro volte
τέτταρες, α quattro
τέττιξ, τέττιγος, ἡ cicala
τέχνη, ης, ἡ arte, tecnica
τήλικος, τηλίκη, τήλικον di tale età/importanza
τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε di tale età/importanza
τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο(ν) di tale età/importanza
τίθημι porre
τίκτω generare, partorire
τιμάω onorare
τιμή, ῆς, ἡ onore
τις, τι pron. indef. qualcuno, qualcosa, taluno, un certo, uno
τίς, τί pron. interr. chi?, che cosa?
τοῖος, τοία, τοῖον tale
τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε tale
τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) tale
τοκεύς, έως, ὁ genitore
τολμάω osare
τόξον, ου, τό arco
τοξότης, ου, ὁ arciere
τόσος, τόση, τόσον tanto grande
τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε tanto grande
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν) tanto grande
τραγῳδία, ας, ἡ tragedia
τραχύς, εῖα, ύ aspro
τρεῖς, τρία tre
τρέπω volgere
τρέφω nutrire, far crescere, allevare, mantenere
τριάκοντα trenta
τριήρης, ους, ἡ (sott. ναῦς) trireme
τρίς tre volte
τρίτος, η, ον terzo
τροπαῖον, ου, τό trofeo
τρόπος, ου, ὁ modo; costume
τροφή, ῆς, ἡ cibo, nutrimento
τρυφή, ῆς, ἡ lusso
Τρώς, Τρωός, ὁ troiano
Τυνδάρεος, ου, ὁ Tindaro (marito di Leda)
Τυνδάρεως, εω, ὁ (decl. attica) vd. Τυνδάρεος, ου, ὁ
τυραννίς, ίδος, ἡ tirannide
τύραννος, ου, ὁ tiranno, re
τυφλός, ή, όν cieco
τυφλόω accecare
τύχη, ης, ἡ sorte, destino (vox media)


ὑβρίζω insultare
ὕβρις, εως, ἡ prepotenza, tracotanza
ὑγίεια, ας, ἡ salute
ὑγιής, ές sano
ὕδωρ, ὕδατος, τό acqua
υἱός, οῦ, ὁ figlio
ὕλη, ης, ἡ bosco, foresta
ὑμεῖς pron. pers. voi
ὑμέτερος, α, ον vostro
ὑπακούω obbedire, ascoltare
ὑπάρχω cominciare, esserci
ὑπέρ prep. (genitivo) su, sopra, al di sopra dioltre, al di là diper, in difesa diin luogo di, a nome diper, a causa disu, sopra, riguardo a (accusativo) oltre, al di là di
ὑπεράνω avv. al di sopra (spesso + gen.)
ὑπερτίθημι porre sopra, mettere a capo
ὑπισχνέομαι promettere (in genere regge una dipendente al fut.)
ὕπνος, ου, ὁ sonno
ὑπό prep. (genitivo) sottoda (causa, agente) (dativo) sotto (accusativo) versodurantesotto
ὑπόσχεσις, εως, ἡ promessa
ὑποτίθημι porre sotto, suggerire
ὗς, ὑός, ὁ/ἡ porco, scrofa
ὑφίημι A mandare giù | M porre sotto di sé, desistere
ὑφίστημι A porre sotto | M sottoporsi, impegnarsi
ὕψος, ους, τό altezza
ὑψόω innalzare


φαίνω mostrare | P apparire, sembrare
φάλαγξ, φάλαγγος, ἡ falange
φανερός, ά, όν visibile, chiaro, evidente
φάραγξ, φάραγγος, ἡ voragine
φάρμακον, ου, τό rimedio; veleno
φάσκω dire, dichiarare
φειδώ, οῦς, ἡ risparmio, condono
φέρω portare, portare via, sopportare, tollerare, produrre, condurre
φεύγω fuggire, evitare | essere processato
φημί dire
φθέγγομαι gridare
φθείρω distruggere, rovinare, guastare
φθισήνωρ, φθίσηνορ distruttivo
φθονέω invidiare
φθόνος, ου, ὁ invidia
φιλέω amare | (+ inf.) essere solito, avere l’abitudine
φιλία, ας, ἡ amicizia
φιλόπατρις, -ι (-δος) amante della patria, patriottico
φιλόπολις, -ι (-δος) patriota
φιλοπονία, ας, ἡ amore per il lavoro
φίλος, η, ον caro, proprio (Omero); amico
φιλόσοφος, ου, ὁ filosofo
φλέψ, φλεβός, ἡ vena
φλόξ, φλογός, ἡ fiamma
φοβερός, ά, όν pauroso
φοβέω A spaventare | M temere
φόβος, ου, ὁ paura
φοῖνιξ, φοίνικος, ὁ palma
φοιτάω frequentare
φονεύς, έως, ὁ assassino
φόνος, ου, ὁ assassinio, strage
φόρμιγξ, φόρμιγγος, ἡ cetra
φρέαρ, φρέατος, τό pozzo
φρήν, φρενός, ἡ mente
φρόνησις, εως, ἡ riflessione
φροντίζω preoccuparsi
φροντίς, φροντίδος, ἡ cura, preoccupazione
φυγάς, φυγάδος fuggiasco, esile
φυγή, ῆς, ἡ fuga
φύλαξ, φύλακος, ὁ guardiano
φυλάττω (A) custodire | (M) guardarsi da qln./qls. (+ acc.)
φύλλον, ου, τό foglia
φύσις, εως, ἡ natura
φώρ, φωρός, ὁ ladro
φῶς, φωτός, τό luce (gen. plur. φώτων)


χαίρω [+ dat.] rallegrarsi, gioire
χαίτη, ης, ἡ chioma
χάλκεος, α, ον (contr. χαλκοῦς, ῆ, οῦν) bronzeo, di bronzo
χαλκεύς, έως, ὁ fabbro
χαλκός, οῦ, ὁ rame
χαρά, ᾶς, ἡ gioia
χαρίεις, εσσα, εν grazioso
χάρις, χάριτος, ἡ grazia
χάσμα, ματος, τό baratro
χεῖλος, ους, τό labbro
χειμών, χειμῶνος, ὁ inverno, tempesta
χείρ, χειρός, ἡ mano (dat. plur. χερσίν, gen./dat. duale χεροῖν)
χείριστος superl. di κακός (vd. χείρων)
χείρων, χεῖρον compar. di κακός (vd. χείριστος)
χέλυς, χέλυος, ἡ testuggine
χέω versare
χθών, χθωνός, ἡ terra
χιθών, χιθῶνος, ὁ chitone, tunica
χιών, χιόνος, ἡ neve
χορεία, ας, ἡ danza
χορός, οῦ, ὁ coro
χοῦς, χοός, ὁ anfora
χράομαι [+ dat.] usare
χρή (impf. ἐχρῆν/χρῆν) è necessario, bisogna, si deve; [+ infinito] dovere
χρῆμα, χρήματος, τό cosa, ricchezza (plur.)
χρῆσις, εως, ἡ uso
χρηστός, ή, όν utile
χρονίζω passare il tempo, indugiare
χρόνος, ου, ὁ tempo
χρύσεος, α, ον (contr. χρυσοῦς, ῆ, οῦν) aureo, di oro
χρυσός, οῦ, ὁ oro
χρώς, χρωτός, ἡ pelle (gen. sing. χρωτός/χροός, dat. sing. χρωτί/χροΐ/χρῷ)
χωλός, ή, όν zoppo
χώρα, ας, ἡ paese, regione, territorio
χωρίον, ου, τό villaggio; luogo


ψάμμος, ου, ἡ sabbia
ψευδής, ές  falso, bugiardo
ψεῦδος, ους, τό menzogna
ψεύδω ingannare
ψυχή, ῆς, ἡ anima
ψῦχος, ους, τό freddo


ᾠδή, ῆς, ἡ canto
ὠθέω spingere
ὠθέω spingere (impf. ἐώθουν)
ὠκύς, εῖα, ύ veloce
ὠνέομαι comprare
ὠνέομαι comprare (impf. ἐωνούμην)
ὥρα, ας, ἡ ora, momento, stagione
ὡς avv. di modo come; cong. subord.
ὥσπερ avv. di modo come
ὠφέλιμος, ον utile


abitudine ἔθος, ους, τό
accamparsi αὐλίζομαι; καθέζομαι; στρατοπεδεύω
Acheo Ἀχαιός, ά, όν
affidabile πιστός, ή, όν
agorà ἀγορά, ᾶς, ἡ
alba ἠώς, ἡοῦς, ἡ, att. ἕως, ἕω
alto ὑψηλός, ή, όν
ammonire προκαλέω
anche καί
andare βιβάζω; εἶμι; ὀχέομαι; ὁδεύω; βαδίζω; βαίνω; οἴχομαι
animo θυμός, οῦ, ὁ
apparire φαίνομαι
Arcadia Ἀρκαδία, ας, ἡ
Armenia Ἀρμενία, ας, ἡ
arrivare ἐξικνέομαι; ἐφικνέομαι
Asia Ἀσία, ας, ἡ
Atenagora Ἀθηναγόρας, ου, ὁ
Atene Ἀθηναί, ῶν, αἱ
Attica Ἀττική, ῆς, ἡ


barba πώγων, ωνος, ὁ
battaglia μάχη, ης, ἡ
ben disposto εὐμενής, ές; ἑκών, οῦσα, όν
bene (materiale) κτῆμα, ματος, τό
Beozia Βοιωτία, ας, ἡ
bianco λευκός, ή, όν


capello θρίξ, τριχός, ἡ
che ἤ (introduce il secondo termine di paragone)
chiaro φανερός, ά, όν; δῆλος, η, ον
cittadino πολίτης, ου, ὁ
come (avv. interr.) πῶς
come (cong. sub.) ὡς
complicato (a comprendersi) δύσγνωστος, ον
comune κοινός, ή, όν
concordia ὁμόνοια, ας, ἡ
contro ἐπί + acc.; πρός + acc.
convertire μετανοέω
coraggiosο ἀνδρεῖος, α, ον


desiderare ἐπιθυμέω (+ gen.)
destra δεξιά, ᾶς, ἡ
difendere ἀμύνω [+ dat.]
dio θεός, οῦ, ὁ
donna γυνή, γυναικός, ἡ


efficace ἐνεργής, ές
eloquente λόγιος, α, ον
empiο ἀσεβής, ές
Ermippo Ἕρμιππος, ου, ὁ
esercito στρατός, οῦ, ὁ; στρατιά, ᾶς, ἡ; στρατόπεδον, ου, τό; στράτευμα, ματος, τό; στόλος, ου, ὁ
evitare φεύγω


fattο ἔργον, ου, τό; πράγμα, ματος, τό
figlia θυγατήρ, θυγατρός, ἡ
fiume ποταμός, οῦ, ὁ
follia ἀπόνοια, ας, ἡ; μανία, ας, ἡ; μωρία, ας, ἡ
fortunato εὐδαίμων, ον


generale (sost.) στρατηγός, οῦ, ὁ
grande μεγάς, μεγάλη, μέγα
guardiano (φύλαξ, κος, ὁ)
guidare ἡγέομαι
guidare ἡγέομαι; ἄγω
ignorante ἀμαθής, ές
ignorante ἀμαθής, ές
Ilisso (fiume attico) Ἰλισός, οῦ, ὁ
indicare δείκνυμι
intemperanza ἀκρασία, ας, ἡ
irreprensibile ἄμωμος, ον
libertà ἐλευθερία, ας, ἡ


luna σελήνη, ης, ἡ


Macedonia Μακεδονία, ας, ἡ
madre  μήτηρ, μητρός, ἡ
magistrato ἄρχων, οντος, ὁ
male κακόν, οῦ, τό
Mantinea Μαντίνεια, ας, ἡ
moderato ἐγκρατής, ές
modo: in quale modo (interr.): vd. come
molto πολλός, ή, όν
monte ὄρος, ους, τό
mortale βροτός, ή, όν
muro τεῖχος, ους, τό


navigare πλέω; n. insieme συμπλέω
nero μέλας, αινα, αν
Nicia Νικίας, ου, ὁ
nobile ἀγαθός, ή, όν; γενναῖος, α, ον; εὐγενής, ές
nome ὄνομα, ματος, τό
non οὐ, μή
notte νύξ, νυκτός, ἡ
nuovo νέος, α, ον


obbedire πείθομαι + dat.
ogni πᾶς, πᾶσα, πάν


parlare λέγειν; λαλέω
parola λόγος, ου, ὁ; ῥῆμα, ματος, τό
passare (da un luogo all’altro) μεταβαίνω; p. il tempo σχολὴν ἄγω; διατρίβω
patrio πάτριος, α, ον
persuasione πειθώ, οῦς, ἡ
pio εὐσεβής, ές
piuttosto che μᾶλλον ἤ + il caso del primo termine di paragone
poco (avv.) παῦρον
poeta ποιητής, οῦ, ὁ
popolo δῆμος, ου, ὁ; λαός, οῦ, ὁ (att. λεώς, ώ)
portare κομίζω; φέρω
porto λιμήν, ένος, ὁ
povero πένης, ητος, ὁ
prerogativa γέρας, ως, τό
prevalere νικάω
prima πρό + gen.
primavera ἔαρ, ἔαρος, τό
privo di pudore: vd. spudorato


regione χώρα, ας, ἡ
rendere ποιέω
ricco πλούσιος, α, ον
ritenere νομίζω; οἴομαι
roccia λίθος, ου, ὁ


saggezza φρόνησις, εως, ἡ; σοφία, ας, ἡ; σωφροσύνη, ης, ἡ
salpare ἀνάγω; ἀποπλέω; ἐκπλέω
sbarcare ἐκβιβάζω
scadente, di scarso valore φαῦλος, η, ον
schiavo δοῦλος, ου, ὁ
sentiero στενωπός, οῦ, ὁ
Serse Ξέρξης, ου, ὁ
sinistra ἀριστερά, ᾶς, ἡ
Siracusa Συράκουσαι, ῶν, αἱ
Siria Συρία, ας, ἡ
soldato στρατιώτης, ου, ὁ
spartano Λακεδαιμόνιος, α, ον
spedizione στρατεία, ας, ἡ
spirito (animo) θυμός, οῦ, ὁ
spirito πνεῦμα, ματος, τό
spudorato, senza pudore ἀναιδής, ές
stagione ὥρα, ας, ἡ
Stato πολιτεία, ας, ἡ
stella ἀστήρ, έρος, ὁ
stolto ἄφρων, ον


Tegea Τεγέα, ας, ἡ
temperanza ἐγκράτεια, ας, ἡ
terra γῆ, ῆς, ἡ
Troia Τροία, ας, ἡ
tutto πᾶς, πᾶσα, πάν; (intero) ὅλος, η, ον


uomo (appartenente al genere umano) ἄνθρωπος, ου, ὁ, (di sesso maschile) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
uomo ἄνθρωπος, ου, ὁ; ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
uscire ἔξειμι; ἐκβαίνω


valoroso ἀνδρεῖος, α, ον
venerare σέβομαι
ventre, stomaco γαστήρ, γαστρός, ἡ
via ὀδός, οῦ, ἡ

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: